Plateste impozitul online

 

 

 

 

 

 

 

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 75/2009

Vigoare

Emitent: Ministerul Administratiei Publice
Domenii: Formulare tipizate

M.O. 364/2009

Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale

 

M.Of.Nr. 364 din 29 mai 2009

Ministerul Administratiei si Internelor                  Ministerul Finantelor Publice
   Nr. 75 din 30 aprilie 2009                                 Nr. 767 din 27 aprilie 2009

 

ORDIN NR. 75
privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea
de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata
 de catre organele fiscale locale
    Avand in vedere prevederile art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 228 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale pct. 254 si 256 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,    viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:   Art. 1. - (1) Se aproba urmatoarele formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale, prevazute in anexele nr. 1-78 la prezentul ordin, dupa cum urmeaza:

 


Nr.crt
Denumirea           
Anexa
1

Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatie de locuinta                         

Model ITL - 026
2

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport                             

Model ITL - 027
3
Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera                           
Model ITL - 028
4

Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole

                                        

Model ITL - 029
5

Proces-verbal pentru stabilirea impozitului si/sau taxei pe cladiri

                           

Model ITL - 030
6

Proces-verbal pentru stabilirea impozitului si/sau taxei pe teren

                               

Model ITL - 031
7

Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport

                           

Model ITL - 032
8

Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport

marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone

                                                                    

Model ITL - 033
9
Model ITL - 034
10
Nota de plata                                                                                   
Model ITL - 035
11

Matricola pentru evidenta centralizata

                                                         

Model ITL - 036
12

Registru de rol nominal unic

                                                                    

Model ITL - 037
13

Registru de rol alte venituri

                                                                 

Model ITL - 038
14
Extras de rol                                                                                    
Model ITL - 039
15

Borderou desfasurator al incasarilor

                                                            

Model ITL - 040
16
Borderou debite/scaderi                                                                          
Model ITL - 041
17
Proces-verbal de verificare gestionara                                                           
Model ITL - 042
18
Legitimatie control functionar public                                                            
Model ITL - 043
19

Legitimatie executare functionar public

                                                          

Model ITL - 044
20
Ordin de serviciu                                                                               
Model ITL - 045
21

Aviz de inspectie fiscala

                                                                      

Model ITL - 046
22
Model ITL - 047
23

Proces-verbal de ridicare/restituire de inscrisuri

                                              

Model ITL - 048
24

Proces-verbal pentru inspectie fiscala

                                                          

Model ITL - 049
25
Nota explicativa                                                                                
Model ITL - 050
26

Declaratie contribuabili

                                                                         

Model ITL - 051
27

Punct de vedere al contribuabilului la constatarile inspectiei

                                 

Model ITL - 052
28

Raport de inspectie fiscala

                                                                     

Model ITL - 053
29

Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala

                          

Model ITL - 054
30

Dispozitie de urmarire

                                                                          

Model ITL - 055
31

Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii

                                           

Model ITL - 056
32

Instiintare privind stingerea creantelor fiscale

                                                

Model ITL - 057
33
Cerere compensare                                                                                
Model ITL - 058
34
Cerere restituire                                                                                
Model ITL - 059
35
Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local                                              
Model ITL - 060
36
Model ITL - 061
37

Certificat de nomenclatura stradala si adresa

                                                    

Model ITL - 062
38

Cerere pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari

                                     

Model ITL - 063
39

Autorizatie de foraje si excavari

                                                               

Model ITL - 064
40
Model ITL - 065
41
Model ITL - 066
42

Cerere pentru certificat fiscal

                                                             

Model ITL - 067
43
Model ITL - 068
44
Titlu executoriu                                                                                
Model ITL - 069
45
Model ITL - 070
46
Model ITL - 071
47

Adeverinta de primire a somatiei

                                                                

Model ITL - 072
48

Proces-verbal privind comunicarea somatiei

                                                      

Model ITL - 073
49

Proces-verbal de identificare bunuri imobile

                                                    

Model ITL - 074
50

Somatie privind executarea silita a bunurilor imobile

                                           

Model ITL - 075
51

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii

                                                  

Model ITL - 076
52

Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii

                                                    

Model ITL - 077
53

Adresa de infiintare a popririi

                                                                 

Model ITL - 078
54

Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti

                               

Model ITL - 079
55

Adresa de infiintare a popririi asiguratorii

                                                    

Model ITL - 080
56
Model ITL - 081
57
Instiintare poprire                                                                              
Model ITL - 082
58
Decizie de raspundere solidara a tertului poprit cu debitorul urmarit                           
Model ITL - 083
59
Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile                                               
Model ITL - 084
60
Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile                                              
Model ITL - 085
61

Proces-verbal de numire a administratorului sechestru

                                            

Model ITL - 086
62

Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile

                                    

Model ITL - 087
63

Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile

                                   

Model ITL - 088
64

Proces-verbal de predare-primire

                                                                

Model ITL - 089
65

Anunt privind vanzarea pentru bunuri mobile

                                                     

Model ITL - 090
66

Anunt privind vanzarea pentru bunuri imobile

                                                    

Model ITL - 091
67

Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile

                                                 

Model ITL - 092
68
Model ITL - 093
69

Document de vanzare-cumparare pentru bunuri mobile sechestrate

                                  

Model ITL - 094
70

Proces-verbal privind cheltuielile de executare silita

                                          

Model ITL - 095
71
Model ITL - 096
72

Cerere pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite

                                                                               

Model ITL - 097
73

Proces-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite

                                                                               

Model ITL - 098
74

Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii

i                                                  

Model ITL - 099
75

Proces-verbal de declarare a starii de insolvabilitate

                                      

Model ITL - 100
76
Model ITL - 101
77
Proces-verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale                                     
Model ITL - 102
78

Anexa certificat de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile.

                                                                          

Model ITL - 103
79

PROCES VERBAL de adjudecare pentru bunuri mobile

Model ITL - 01
Regim Special
80

PROCES VERBAL de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

Model ITL - 02
Regim special

   

 

   (2) Domeniul de activitate referitor la impozitele si taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale se codifica cu "Model 2009", grupa de litere "ITL" si cifrele "026-103", care reprezinta elementele de identificare a fiecarui formular tipizat.
   (3) Se aproba formularul cu regim special de inseriere si de numerotare "Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile", Model 2009 ITL - 01 Regim special, prevazut in anexa nr. 79.
   (4) Se aproba formularul cu regim special de inseriere si de numerotare "Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri", Model 2009 ITL - 02 Regim special, prevazut in anexa nr. 80.
   Art. 2. - (1) Tiparirea formularelor prevazute la art. 1 alin. (1) se face cu respectarea stricta a modelelor aprobate prin prezentul ordin.
   (2) Autoritatile administratiei publice locale, in conditii de autonomie locala si de eficienta economica, pot opta pentru achizitionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizand sistemele informatice proprii.
   (3) Autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, vor pune gratuit la dispozitia contribuabililor formularele necesare indeplinirii obligatiilor ce le revin in baza titlului IX din Codul fiscal sau a Codului de procedura fiscala.
   (4) Autoritatile administratiei publice locale care au pagina de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectiva, astfel incat acestea sa poata fi consultate si imprimate de catre contribuabili utilizand sisteme informatice proprii.
   (5) Comunicarile operative intre contribuabili si compartimentele de specialitate se pot face si prin intermediul postei electronice. In acest scop, autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, au obligatia mentionarii adreselor de posta electronica pe care le utilizeaza.
   Art. 3. - (1) Cheltuielile ocazionate de achizitionarea sau imprimarea utilizand sistemele informatice proprii, dupa caz, a formularelor prevazute la art. 1 se asigura din bugetele locale ale comunelor, ale oraselor, ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale judetelor, dupa caz.
   (2) Formularele aflate in stoc la data publicarii prezentului ordin vor putea fi utilizate pana la epuizare, in conditiile adaptarii corespunzatoare.
   Art. 4. - Anexele nr. 1-80*) fac parte integranta din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexele nr. 1-80 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.   Art. 5. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si ai comunelor.
   Art. 6. - Prezentul ordin intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   


p. Viceprim-ministru,                     Ministrul finantelor publice,
ministrul administratiei si internelor,                   Gheorghe Pogea
Cristian Fainisi,
secretar de stat